Al vaak is dit een onderwerp van discussie geweest, ondermeer tijdens de Algemene Leden Vergadering. Soms lopen de gemoederen over dit onderwerp hoog op. Allerlei verwijten worden gemaakt in de richting van o.a. de Gemeente Rotterdam. Best lastig, want de argumenten van de verkeersdeskundigen zijn helder en duidelijk. Kennelijk heeft het bestuur van de Bewonersorganisatie er in gefaald die argumenten duidelijk over te brengen. Hier volgt dus nog een keer een poging om het duidelijk te maken.

 

Op een zebrapad ben je "veilig"

Op een zebrapad ook wel VOP genoemd Voetgangers- Oversteek- Plaats heb je als voetganger vergaande rechten ten opzichte van het overige verkeer:

  • Men moet voor je stoppen, ook al sta je nog op het trottoir
  • Men moet aan voetgangers op een VOP altijd voorrang verlenen

Kortom een VOP is een plaats waar voetgangers alle rechten hebben. Een VOP - dat is in de wegenverkeerswet heel goed geregeld - is een plaats waar voetgangers veilig behoren te zijn.

De Verantwoordelijkheid van de overheid

De overheid draagt - in het licht van bovenstaande punten - ook de verantwoordelijkheid ongevallen zoveel mogelijk te voorkomen. Dat betekent eenvoudigweg dat men een VOP zoveel mogelijk neerlegt op een plaats die het verkeer goed kan overzien. Zo wordt zoveel mogelijk voorkomen dat voetgangers aangereden worden. Maar ook worden de andere verkeersdeelnemers beschermd tegen het veroorzaken van aanrijdingen. Natuurlijk gebeurt een aanrijding nooit expres en is er altijd sprake van een samenloop van omstandigheden waarbij er een vergissing wordt gemaakt. Het zijn juist die vergissingen (slecht zicht, een onoverzichtelijke situatie, ander verkeer etc.) die aanrijdingen veroorzaken. Als het even kan moeten ongevallen worden voorkomen.

Dit brengt ons bij de discussie waarom het gaat. Waarom komt er geen VOP aan de noordzijde van de Prinses Irenebrug? Omdat de Prinses Irenebrug hoger ligt als het wegdek en vanaf de zuidzijde ontbreekt goed zicht op de noordzijde. Levensgevaarlijk dus op daar een VOP neer te leggen. Er wordt een stuk schijnveiligheid gecreëerd. 

Talloze malen overlegd

Het bestuur van de Bewonersorganisatie heeft al talloze malen met de Gemeente Rotterdam over dit onderwerp overlegd .Telkens weer gaven de verkeersdeskundigen aan de plek te risicovol te vinden voor een VOP en weigerde mee te werken aan de aanleg ervan.

Wij als bestuur vinden de argumenten van de verkeersdeskundigen niet onredelijk. Het is een hele verantwoordelijkheid, die je op je neemt als er toch een VOP laat neerleggen.