Het Bestemmingsplan Nieuw – Terbregge (hiertoe behoren ook de Terbregseweg {even nummers} en de gehele Bergse Linker Rottekade). Dit Bestemmingsplan wordt momenteel herzien.

Telkens na een periode van 10 jaar wordt - conform de Wet op de Ruimtelijke Ordening- het Bestemmingsplan herzien. Momenteel is dit proces in volle gang en dit is van groot belang voor de bewoners in dit gebied. Immers in het Bestemmingsplan wordt geregeld, wat er wel en niet mag in dit gebied. Uiteraard bestaan er voor bewoners – zij het geringe - mogelijkheden om invloed (zienswijze{n}, beroep & bezwaar) uit te oefenen op de plannen.

Uiteraard moet u dan wel op de hoogte zijn van de ontwikkelingen die spelen, via onze Website kunt u steeds de relevante documenten vinden ten aanzien van dit proces, tevens hebben wij aangegeven welke stappen door de Gemeente Rotterdam achtereenvolgens worden genomen tijdens dit herzieningsproces. Per stap/ fase gelden namelijk verschillende voorwaarden ten aanzien van de reactiemogelijkheden. Let wel het gaat hier om een zeer formele kwestie, per stap moet dus op de juiste wijze en binnen de juiste termijn worden gereageerd anders volgt er een onverbiddelijk “niet ontvankelijk” en is uw moeite voor niets geweest.

De voor u relevante stappen in dit proces zijn:

Actie (uw)mogelijke reactie
Publicatie van het Ontwerp – Bestemmingsplan zienswijze(n)
Publicatie vastgestelde Bestemmingsplan bezwaren
Goedkeuring Bestemmingsplan door Gedeputeerde Staten beroep raad van State1
Onherroepelijk bestemmingsplan Geen

1 hier mogen geen nieuwe (niet eerder aangehaalde) zaken aan de orde worden gesteld.

Wilt u uw zienswijze indienen, dan dient u uiteraard ook over de juiste documenten te beschikken. Op deze website hebben we de documenten voor u verzameld. U treft ze hieronder aan:

 • De bekendmaking van de herziening;
 • de Bekendmaking van het voornemen om hogere geluidswaarden vast te stellen voor het Bestemmingsplan;
 • Het ontwerpbesluit voor het vaststellen van de hogere (geluids)grenswaarden;
 • Het (ontwerp) Bestemmingsplan;
 • De plankaart (met alle gebieden);
 • De plankaart (archeologie);
 • Aanvullend onderzoek externe veiligheid Bestemmingsplan;
 • externe veilgheids bijlagenrapport;
 • Risicoanalyse externe veiligheid;
 • Luchtkwaliteitonderzoek Definitief;
 • Implementatie Flora en faunawet;
 • Verslag informatie avond 7december 2009

Bijlagen:

Ontwerpbestemmingsplan Nieuw-Terbregge 20dec 2009.pdf

Ontwerpbesluit Hogere waarde BP Nieuw Terbregge.pdf

NIBM Notitie Nieuw Terbregge.pdf

Quickscan bestemmingsplan nieuw Terbregge.pdf

bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Nieuw-Terbregge 231209.pdf

bekendmaking Wet geluidhinder ontwerpbestemmingsplan Nieuw-Terbregge 231209.pdf

Verslag informatie avond 7 december 2009.pdf

Luchtkwaliteit Definitief 12 nov 2007.pdf