Kunstwerk onder viaduct A20

terbregge zuilen Custom
Op de drie kolommen van het viaduct A20/ Terbregseweg, in feite de toegang tot Terbregge en het gebied Hillegersberg Schiebroek, is door de Bewonersorganisatie Vereniging Terbregge's Belang een kunstwerk gerealiseerd. Dit kunstwerk is onthuld op 30 mei 2018. Hieronder leest u waarom het bestuur heeft besloten tot dit kunstwerk. Tevens zal aan u duidelijk gemaakt worden waarom wij het kunstwerk hebben opgedragen aan de projectleider nieuw Terbregge, Ir. Henk Smelt.

100 jarig bestaan

Op 30 mei 2018 bestond de bewonersorganisatie exact 100 jaar. Het bestuur realiseerde zich dit uiteraard al lange tijd. Gedurende enkele jaren werd geld gespaard ten behoeve van het honderdjarig bestaan. Het bestuur besefte dat aan het honderdjarig bestaan niet zomaar voorbijgaan kon worden. Er werden verschillende opties bedacht; een feest, een aantal grootse activiteiten, en wat dies meer zij. Er werd echter besloten, dat als cadeau aan de bewoners van Terbregge en het gebied Hillegersberg- Schiebroek, er aan een meer permanent gebaar gedacht moest worden.. Na lang wikken en wegen werd besloten een kunstwerk in de buitenruimte te realiseren. Dit kunstwerk moest symbool staan voor Terbregge als hechte gemeenschap en ook Terbregge symboliseren. Een feest is immers vluchtig en snel vergeten.

De ontwikkeling van de VINEX-locatie Nieuw- Terbregge

Een van de meest ingrijpende gebeurtenissen in het gebied van Terbregge is de realisatie van de nieuwbouwwijk Nieuw-Terbregge. Gedurende de periode eind negentiger jaren, begin 2000, werden er in Nieuw-Terbregge, maar liefst 1000 woningen bijgebouwd. Dit was in het gebied een van de meest ingrijpende gebeurtenissen gedurende wellicht wel 100 jaar!

Bestaande bewoners niet gelukkig

Het mag duidelijk zijn, de bestaande bewoners van Terbregge, met name de lintbebouwing aan de Bergse Linker Rottekade (300 woningen), waren niet gelukkig met de ontwikkeling van de VINEX-locatie nieuw Terbregge. Voorheen keken de bewoners uit op een groene vlakte (weilanden en tuinders). Veel bewoners van de Bergse Linker Rottekade waren destijds zelf tuinder in het gebied. De komst van 1000 woningen werd dus niet erg gewaardeerd. Men voorzag problemen met ontsluiting naar de mening van bewoners werd het uitzicht bedorven. De eerlijkheid gebiedt echter dat men zich moet realiseren dat wonende dicht tegen een grote stad aan, men niet kan verwachten, dat het gebied waar woont altijd groen blijft. Immers er bestaat eigenlijk altijd wel behoefte aan woningen.

De bewonersorganisatie en relevante partijen

In het gebied functioneert zoals gezegd al sinds 100 jaar de Bewonersorganisatie Vereniging Terbregge's Belang, de ontwikkeling van de nieuwbouwwijk lag destijds in handen van de dienst Stedenbouw & Volkshuisvesting (DS &V). Deze dienst had ervaring met de ontwikkeling van wijken in Rotterdam en omgeving. De dienst stelde een bestemmingsplan op voor het gebied. Dit heette het Bestemmingsplan Nieuw- Terbregge. Dit bestemmingsplan werd voorgelegd aan onder andere politieke partijen en de deelgemeente Hillegersberg -Schiebroek. Vanzelfsprekend werden ook de relevante maatschappelijke organisaties betrokken bij de ontwikkeling rondom het bestemmingsplan. Daarbij kwam de Bewonersorganisatie Vereniging Terbregge´s Belang ook aan het woord. Het bestuur besprak de ontwikkelingen en realiseerde zich wel terdege dat bestaande bewoners niet gelukkig zouden zijn met de ontwikkeling van 1000 woningen "in hun achtertuin". Het bestuur overwoog dat het tegenhouden van deze ontwikkeling een ondoenlijke zaak was. Ook overwoog men dat ook de kinderen van bestuursleden "ergens" moesten wonen. De druk op het ontwikkelen van woningen werd dus wel degelijk gevoeld. Dit geheel maakte dat het bestuur besloot niet tegen de ontwikkelingen in te gaan, maar dat de ontwikkelingen zoveel mogelijk moest aansluiten op de bestaande bebouwing. Het bestuur besloot dus zich wel degelijk te gaan bemoeien met ontwikkeling. Het werden intensieve periode van het bestuur wellicht wel een van de meest intensieve perioden in het bestaan van de bewonersorganisatie? Gelukkig speelden er omstandigheden die het onmogelijk maakte om hoog te bouwen in het gebied. Er was sprake van Windrecht van de Prinsenmolen en molen de Vier Winden. Hoogbouw zoals bijvoorbeeld in Ommoord of Prinsenland, werd hiermee uitgesloten. Tevens waren partijen niet gelukkig met de 1e opzet van de stadsarchitect van de dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting. Er werd al snel besloten een nieuw ander conglomeraat van architecten aan te zoeken om de wijk vorm te geven. Eisen aan de nieuwe wijk waren: milieutechnisch verantwoord, energietechnisch verantwoord, groen en waterrijk. Bovendien moest de wijk divers van aard worden en voornamelijk bestaan uit laagbouwwoningen. De ontwikkelaar Proper-Stok die uiteindelijk de woningen moest verkopen, had een belangrijke stem in het geheel.

De projectleider nieuw Terbregge

Vanuit de dienst Stedenbouw & Volkshuisvesting (DS &V), werd een projectleider aangesteld om het gebied verder te ontwikkelen. Het bestuur van de bewonersorganisatie zou gedurende lange tijd intensief te maken krijgen met deze projectleider. De projectleider die werd aangesteld had uiteraard een academische opleiding, zijn naam was de heer ir. Henk Smelt. Er waren meer vaardigheden noodzakelijk om deze ontwikkeling te leiden. Zo moest de projectleider uiteraard een bouwkundige opleiding hebben, affiniteit hebben met stedenbouw en ontwikkeling van steden. Bovendien moest hij over grote vaardigheden beschikken op het communicatieve vlak. Gedurende een groot aantal jaren werd er door de bewonersorganisatie intensief gewerkt met Henk Smelt. Eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de kwestie niet altijd "op rolletjes" verliep. Er zijn forse meningsverschillen geweest. Vooral de aansluiting van de nieuwbouw op de bestaande bouw heeft heel wat voeten in aarde gehad. Uiteindelijk is na lang wikken en wegen besloten tot een compromis.

De samenwerking en het conglomeraat van architecten

Het moet gezegd worden de keuze voor een conglomeraat van architecten heeft voor een verrassende diverse wijk gezorgd met verschillende bouwstijlen. Bovendien is de wijk waterrijk en groen. Door samenwerking met onder andere de projectontwikkelaar en de projectleider, zowel als met de politiek is de nieuwbouwwijk met 1000 woningen goed ingepast in het gebied. De aansluiting op bestaande bouw is dat mag achteraf gezegd worden een succes geworden. Dit is mede te danken aan de inzet van Henk Smelt. Tevens heeft hij gezorgd voor de inpassing van een aantal woningen in de sociale koopsector. Dit is een prestatie die van fors formaat is niet onvermeld mag blijven. Verder heeft de projectleider zich ingezet voor een milieutechnisch verantwoorde waterhuishouding de plaatsing van een zogenaamd Helofytenfilter in de wijk dit filter moest zorgen voor schoon en helder water in de wijk.

Uiteindelijk

Er is een wijk gerealiseerd die divers van aard is, groen van karakter en ligt in een waterrijk gebied. De wijk is milieu- en energie technisch verantwoord. Kortom het is een groot succes geworden. Uiteraard zijn er wel kanttekeningen plaatsen, dit is echter wel altijd het geval..

Dankwoord

Het bestuur heeft besloten het kunstwerk in de buitenruimte op te dragen aan de projectleider Nieuw –Terbregge. Gedurende veel jaren heeft het bestuur van de bewonersorganisatie intensief moeten samenwerken met de projectleider. Eén van zijn beloften was een ingang met allure te creëren voor de wijk nieuw Terbregge. Helaas heeft hij deze belofte niet meer waar kunnen maken vanwege vroegtijdig overlijden. Het bestuur heeft zich altijd het belang van goede samenwerking gerealiseerd. Het bestuur heeft besloten om deze intensieve periode van samenwerking met een vakman en aimabel mens Ir. Henk Smelt, te eren met de realisatie van een kunstwerk in de buitenruimte. Zo krijgt het gebied toch de ingang met allure als Henk die wellicht gewild zou hebben. Het kunstwerk in opgedragen aan Ir. Henk Smelt. Op 30 mei 2018 is kunstwerk onthuld door de weduwe van Henk Smelt vrouw Coby Glimmerveen gezamenlijk met burgemeester Aboutaleb.

Elders op deze website, treft u een fotoreportage en een filmpje aan van de onthulling van het kunstwerk op 30 mei 2018.

Verantwoording

Deze tekst is geschreven door een vrijwilliger, uiteraard naar beste eer en geweten. In de tekst kunnen fouten en vergissingen voorkomen die nu eenmaal niet kunnen worden uitgesloten bij het produceren van een dergelijke tekst. In ieder geval is, bieden wij onze excuses hiervoor aan.

De auteur
Bert Wagemans
secretaris