Bestuur

Het bestuur

Het Bestuur van de Bewonersorganisatie bestaat – volgens de statuten- uit een Dagelijks Bestuur (Voorzitter,Secretaris, Penningmeester) en gewone bestuursleden. De Bewonersorganisatie houdt zich voor wat betreft de in de statuten vermelde artikelen strikt aan deze “regels”. Immers (ook weer conform de statuten) legt het bestuur zich eenmaal per jaar verantwoording af aan de leden. Dit gebeurt tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) die meestal plaatsvindt in de maand november van elk jaar. Alle leden en de bewoners van (Nieuw)-Terbregge worden – via de Buurtkrant – uitgenodigd voor deze vergadering. Het bestuur legt dan verantwoording af over de zaken die zijn gepasseerd en de activiteiten die door het bestuur zijn verricht. Tevens rapporteert de Kascommissie (die ook tijdens iedere ALV wordt gekozen) over het financiële “reilen en zeilen”en verleent de Penningmeester decharge. Dit wil zeggen dat de Penningmeester de zaken financieel op orde heeft. Natuurlijk geeft de Penningmeester ook een toelichting op de financiële stand van zaken. Uiteraard is de Algemene Ledenvergadering de gelegenheid bij uitstek voor de leden/bewoners om invloed uit te oefenen op het beleid, of om aandacht te vragen voor min of meer specifieke dringende punten.

Verder vergadert het bestuur – regulier – (eens per maand) over lopende zaken.

Het bestuur bestaat (momenteel) uit de volgende vrijwilligers:

Dagelijks Bestuur:

VacantVoorzitter
Bert WagemansSecretaris
Frans SchuitPenningmeester

Bestuursleden (deelnemers bestuursvergaderingen):

Corrie Pietersonbestuurslid
Bas Herselmanbestuurslid
Antoine van den Oeverbestuurslid
Michael Beckmanbestuurslid
Betty Derksbestuurslid
Evert Hummelenbestuurslid

De maandelijkse bestuursvergaderingen zijn niet openbaar, indien gewenst bestaat uiteraard eenvoudig de mogelijkheid contact op te nemen met het bestuur. Dit kan door een e-mail te sturen aan de Secretaris via het volgende e-mail adres: Secretaris Bewonersorganisatie of via het contactformulier